PHP简单实现文本计数器的方法

文章作者:技术宅 | 2019-11-23
字体大小:
本文实例讲述了PHP简单实现文本计数器的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:
 1. <?php 
 2.  
 3.   if (file_exists('count_file.txt')) 
 4.  
 5.   { 
 6.  
 7.     $fil = fopen('count_file.txt', r); 
 8.  
 9.     $dat = fread($fil, filesize('count_file.txt')); 
 10.  
 11.     echo $dat+1; 
 12.  
 13.     fclose($fil); 
 14.  
 15.     $fil = fopen('count_file.txt', w); 
 16.  
 17.     fwrite($fil, $dat+1); 
 18.  
 19.   } 
 20.  
 21.   else 
 22. //phpfensi.com 
 23.   { 
 24.  
 25.     $fil = fopen('count_file.txt', w); 
 26.  
 27.     fwrite($fil, 1); 
 28.  
 29.     echo '1'; 
 30.  
 31.     fclose($fil); 
 32.  
 33.   } 
 34.  
 35. ?> 
暂时关闭评论!
Copyright © 2019 技术宅 版权所有 关于我们| 法律声明| 免责声明| 广告服务| 联系我们| 投稿| 充值| 豫ICP备19037125号